Ochrana osobných údajov

1. Úvodné ustanovenie

Prevádzkovateľom webovej stránky https://www.ivanstefanec.sk/ (ďalej len „stránka“) je poslanec Európskeho parlamentu Ivan Štefanec (ďalej len „prevádzkovateľ“). Všetky osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“). V záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov je možné kontaktovať prevádzkovateľa na ivan.stefanec@europarl.europa.eu, prípadne prostredníctvom kontaktného formulára na http://ivan.stefanec.sk/kontakt/.

2. Spracovanie osobných údajov v súvislosti s návštevou webovej stránky

Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba prevádzkovateľovi spracovanie nasledujúcich osobných údajov: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, údaje zozbierané pomocou súborov cookies (viac o súboroch cookies nižšie).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len pre účely používania stránky, komunikácie, komunikácie o prevádzkovateľových aktivitách v Európskom parlamente, prezentáciu aktivít prevádzkovateľa a to na informačné účely. Údaje nie sú zbierané za marketingovým účelom.

Osobné údaje sú získavané:

i) pri vyplnení kontaktného formulára pre odber noviniek na stránke v sekcii „Kontakt“,

ii) pri vypĺňaní žiadosti o stáž u prevádzkovateľa na stránke v sekcii „Stáže“,

iii) pri prehliadaní stránky prostredníctvom súborov cookies.

Vyplnenie kontaktného formuláru na adrese www.ivanstefanec.sk/kontakt/www.ivanstefanec.sk/staze/ je dobrovoľné a slúži výhradne na umožnenie kontaktovania prevádzkovateľom a komunikáciu.

K Vašim údajom pristupujeme zodpovedne a minimalizujeme spracovanie, ku ktorému dochádza.

Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedené účely na dobu určitú, a to na 5 (slovom: päť) rokov odo dňa poskytnutia súhlasu, prípadne do odvolania súhlasu. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať písomnou formou. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

3. Súbory cookies

Vaše osobné údaje v podobe cookies pre účely základnej funkčnosti stránky slúžia k zlepšenia zážitku z návštevy, aby používanie webovej stránky bolo čo najviac uľahčené, a aby poskytovateľ vedel, ako návštevníci navštevujú webové stránky. Údaje zo súborov cookies táto stránka nevyužíva na žiadne marketingové účely.

4. Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby zaručuje kapitola III GDPR a sú to najmä tieto:

  • vziať súhlas so spracovaním kedykoľvek späť,
  • požadovať po prevádzkovateľovi informácie ako Vaše osobné údaje spracúvame a vyžiadať si zoznam všetkých príjemcov,
  • požadovať po prevádzkovateľovi vysvetlenie ohľadne spracúvaní osobných údajov,
  • požadovať po prevádzkovateľovi vymazanie týchto údajov,
  • vyžiadať si prístup k osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
  • v prípade pochybnosti o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

5. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby môžu sprostredkovaním poskytovateľa spracúvať aj ďalšie osoby, ako je poskytovateľ webhostingu, poskytovateľ softvérových a IT služieb, poskytovateľ marketingových služieb/PR služieb a poskytovateľ účtovných služieb. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje sú získavané a využívané výhradne za účelom uvedeným v tomto dokumente, na ktorý boli zhromaždené.

Ďalšie informácie o GDPR, ochrane osobných údajov a Vašich právach:

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sk